Rejestracja łodzi

Inspektor nadzoru technicznego PZMWiNW upoważniony do rejestracji i wystawiania certyfikatów statkom o napędach mechanicznych, motorowych-żaglowych, przeznaczonch do uprawiania sportu i rekreacji:
Kazimierz Kacer – nr. licencji 80
Telefon: 502537900
Email: kacer@kacer.pl

Obowiązkowi wpisu do rejestru podlegają statki używane wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji o długości kadłuba powyżej 12 m, albo o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW.

O dokonanie wpisu w rejestrze przy zmianie właściciela należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do rejestru
 2. kopia dokumentu stwierdzająca nabycie własności lub współwłasności statku (np.: faktura VAT, umowa kupna – sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności);
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu, jeżeli armator nie jest właścicielem lub współwłaścicielem;
 4. dla statku budowanego systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego;
 5. dowód rejestracyjny w oryginale, jeżeli statek był rejestrowany w PZMWiNW lub jego wykreślenie;
 6. dowód wykreślenia z rejestru, jeżeli statek był uprzednio wpisany do rejestru w innym organie rejestrowym polskim lub zagranicznym;
 7. dowód wpłaty za rejestrację statku w wysokości 60 PLN.

Niezbędne jest również przedłożenie:

 • jeżeli właścicielem jest osoba prawna – wypis z odpowiedniego rejestru sądowego, wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego) oraz kserokopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON;
 • jeżeli właścicielem statku jest osoba fizyczna – dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego i numeru pesel – numer paszportu lub inny dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą dodatkowo kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i kserokopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON.

 Do każdego dowodu rejestracyjnego wydawane są numery rejestracyjne, gotowe do umieszczenia na obydwu burtach kadłuba powyżej linii wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych ( Dz.U. nr 212 poz. 2072).

Opłata za numery rejestracyjne: 60 zł.

O dokonanie zmiany wpisu w rejestrze i wydanie nowego dokumentu rejestracyjnego należy złożyć:,

 1. wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze /nie dotyczy zmiany właściciela/
 2. kopia dokumentu potwierdzającego zmianę danych,
 3. oryginał poprzednio wydanego dokumentu rejestracyjnego,
 4. potwierdzenie wpłaty za dokonanie wpisu w rejestrze i wydanie nowego dokumentu rejestracyjnego w wysokości 30 zł.

O wydanie duplikatu/odpisu z rejestru statków należy złożyć:

 1. wniosek o wydanie duplikatu dowodu rejestracyjnego/odpisu z rejestru,
 2. potwierdzenie wpłaty 15 zł.

O wykreślenie z rejestru statków należy złożyć:

 1. wniosek o wykreślenie z rejestru,
 2. kopia dokumentu potwierdzającego podstawę wykreślenia z rejestru (np. umowa kupna sprzedaży),
 3. oryginał dowodu rejestracyjnego,
 4. potwierdzenie wpłaty 15 PLN,

Przeglądy techniczne

Podstawowym celem przeglądu technicznego jest stwierdzenie, czy statek odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa żeglugi oraz określenie jego aktualnego stanu technicznego w szczególności w zakresie:

 • budowy i elementów konstrukcyjnych;
 • prawidłowości zamontowania napędu;
 • właściwości manewrowych i zachowania stateczności;
 • sprawności działania wszystkich urządzeń i instalacji.

CERTYFIKAT dobrowolny, wystawiany na życzenie właściciela, dla statku od 2,5 do 24 metrów długości w linii pokładu, o mocy silnika poniżej 75 kW – na podstawie uchwały Prezydium Zarządu PZMWiNW z dnia 24 października 2007 r. z uwzględnieniem postanowień art. 27, pkt. 1-4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej z późn. zm.

CERTYFIKAT obowiązkowy, dla statków o mocy silnika 75 kW i większej, podlegającym z mocy prawa przeglądom technicznym, niezbędnym do uzyskania Świadectwa Zdolności Żeglugowej tj. dokumentu dopuszczającego statek do żeglugi, wydanego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej, właściwy dla portu macierzystego statku.

Certyfikat stanu technicznego dobrowolny lub obowiązkowy – jest niezbędny także do:

 • ubezpieczenia statku;
 • dopuszczenia do żeglugi w krajach Unii Europejskiej, gdzie aktualna ocena stanu technicznego statku jest obowiązkowa;
 • oraz informują o:
 • obowiązkowym wyposażeniu statku;
 • dopuszczalnym rejonie żeglugi i sile wiatru;
 • dopuszczalnej liczbie osób;
 • przystosowaniu do holowania obiektów nawodnych i powietrznych;

CERTYFIKATY są wystawiane na okres od 2 do 5 lat – w zależności od stanu technicznego i wieku statku.

 

Uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej

 • Świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków o nośności nie mniejszej niż 15 t, używanego do przewozu ponad 12 pasażerów, oraz holowników lub pchaczy – innych niż określone w art. 30 wymóg posiadania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej.
 • Dla statku innego niż wymieniony w ust. 1 i art. 30 wymóg posiadania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej, wydaje się uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej.
 • Przepisu ust. 2 nie stosuje się do statku używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji bez napędu mechanicznego lub o napędzie mechanicznym o mocy silników mniejszej niż 75 kW.